Garantiitingimused

Chevrolet' sõidukitele kehtib garantii kas 5 aastat alates sõiduki esimesest arvelevõtmisest või kuni sõidukiga on läbitud 150 000 km – sõltuvalt sellest, kumb esimesena täitub. Garantii koosneb 3-aastasest tehasegarantiist ja 2-aastasest pikendatud garantiist. Pikendatud garantiitingimustega tutvu siin.


Garantiinõue tuleb esitada Chevrolet' ametlikule esindajale koos garantiiraamatuga, mis on täidetud, allkirjastatud ja varustatud pitsatijäljendiga esmakordsel arvelevõtmisel. Sõiduki vigade kõrvaldamiseks, remontimiseks või korrapäraste hooldustööde tegemiseks võid pöörduda ükskõik millise ametliku Chevrolet' esindaja poole kas kodu- või välismaal.
Garantiiremondi käigus taastatakse Chevrolet' ametlikus esinduses sõiduki esialgne seisund. Pärast rikke avastamist tuleb sellest Chevrolet' esindajale kohe teatada. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud teatamisega viivitamine. Garantiiremondi ajal paigaldatud autoosadele (v.a põhikomponendid: kere, mootor, jõuülekanne) ei kehti lisagarantii, st et garantiiaeg ei alga uuesti.
Garantii kehtib vaid neile rehvidele, mis on paigaldatud tehases.

Garantiiremondi ajal tasuta välja vahetatud vigased osad kuuluvad Chevrolet'le.

Garantiiremondi käigus on lubatud kasutada ainult originaalvaruosi, mida müüb Chevrolet' ametlik esindaja.
Chevrolet' ametlik teenindus teeb garantiitöö võimalikult kiiresti.

Garantiiajal tehtud remonttöid tõendavad arved ja registreerimine Chevrolet' ametliku teeninduse remonttööde tellimise vormil. Need dokumendid on garantiiraamatu lisaks. Garantii- ja teised remonttööd tuleb garantiiraamatus selgelt registreerida.

Rikked, millest on teatatud garantii ajal, kuid mida ei ole saadud kõrvaldada kliendist mittesõltuvatel asjaoludel, kuuluvad garantii alla, kuni need on kõrvaldatud.

Garantii ei kehti, kui:

Sõidukiga ei ole ette nähtud ajal käidud hoolduses ja tehtud tehnokontrolle.
Rike on põhjustatud sõiduki valest kasutamisest, avariist, ümberehitamisest või seadmete hilisemast paigaldamisest.
Sõidukit kasutatakse võidusõiduks.
Rike on tingitud loodusõnnetusest.
Sõiduki tehasenumber või mootorinumber ei ole arusaadav või ei lange kokku garantiiraamatus olevate numbritega.
Omanik ei lase avastatud viga kõrvaldada või ei võimalda remonti.
Remont ei ole tehtud Chevrolet' ametliku esindaja juures.
Sõidukisse on paigaldatud varuosi ja lisaseadmeid, mis ei vasta tootja esitatud nõuetele, või kui sõidukit on muudetud viisil, milleks tootja ei ole luba andnud, kaasa arvatud lisaseadmete paigaldamine.
Omaniku käsiraamatus kirjeldatud sätteid töö, hoolduse ja teeninduse kohta ei ole järgitud, või on garantiiraamatus kirjeldatud regulaarsed kontrollid tehtud puudulikult või ei saa neid tõendada.
Omanik/kasutaja ei lõpeta sõiduki kasutamist kohe pärast kahjustuse märkamist.
Omanik kasutas sobimatut määrdeainet, kütust või muid sobimatuid täitevedelikke.
Rike on normaalse kulumise tagajärg (garantii ei laiene järgmistele kulunud osadele: filtrid, süütekatkesti ja kondensaatorid, süüteküünlad, generaatoririhmad, kaitsmed, pidurikatted ja sidurikatted, klaasipuhastajad, plastikdetailid, pirnid jne).
Kahjustus on tingitud välisest mehaanilisest ja/või keemilisest mõjust, nt õnnetus, loomsed või taimsed materjalid, sool, rahe, torm, üleujutus, kivitäkked, tööstuslik õhusaaste.
Läbisõidunäidiku näitu on muudetud või on sõiduki tegelikku läbisõitu raske määrata.
Ülalpool nimetamata, kuid sarnastel juhtudel.
Garantii ei kata täiendavaid kulutusi, mis on tekkinud seoses sõiduki kahjustusega, nt kompensatsioon sõiduki kasutuskõlbmatuse eest, hoiustamistasud, sõidukite rentimistasud, muud reisikulud ja kompensatsioonid.

Garantii ei hõlma ka järgmiste osade remontimist või asendamist:

salongi polster,
kummimaterjal, näiteks voolikud ja uksetihendid,
galvaanpindega osad, kaitserauad ja muud dekoratiivsed välisosad,
klaasipuhastite harjad,
esiklaas,
pidurite hõõrdkatted või piduriklotsid, piduritrumlid või pidurikettad,
siduriketas,
rattalaagrid,
amortisaatorid.
Šarniiride, rooliotste ja hõõgpirnide vahetamisel kehtib garantii vaid juhul, kui kahjustuse on põhjustanud materjali- või tootmisvead.

Garantii kehtimiseks on omanik kohustatud:

kasutama sõidukit käsiraamatu järgi;
laskma teha regulaarseid remont- ja hooldustöid vastavalt garantiiraamatus sätestatule;
laskma garantiiraamatusse sisse kanda tehtud remont- ja hooldustööd, säilitades arved selle tõestuseks;
pöörama vajalikku tähelepanu tekkinud kahjustusele ning võtma tarvitusele abinõud kahjustuse tagajärgede kergendamiseks;
viima sõiduki remonti Chevrolet' ametliku esindaja juurde;
kasutama vajaduse korral Chevrolet' tasuta teenuseid (nt Euro Service). Kui sõiduki omanik või juht ei kasuta omal algatusel tasuta teenust, siis on nad kohustatud katma kõik lisakulud, mis kaasnevad Chevrolet' tasuta teenustest loobumisega.

Kere ja roostetõrje

GM DAT annab 6-aastase garantii ning remondib tasuta 6 aasta vältel autokere roostes osad, juhul kui sõidukit on kasutatud tavapärastes tingimustes, sõiduk on läbinud regulaarsed ülevaatused ja sõidukit on hooldatud garantiiraamatu nõuete järgi. Kõik hooldused peavad olema dokumentaalselt tõendatud. Garantii kehtib roostele, mille on põhjustanud tootmisvead ehk rooste on saanud alguse värvkatte alt ja on põhjustanud autokere läbiroostetamise. Garantii ei kata kivitäkete või värvikriimustuste tagajärjel tekkinud roostet ega väljalaskesüsteemi defekte.
Iga-aastase korralise hoolduse ühe osana tuleb visuaalselt kontrollida, kas kere värvkate ja põhja korrosioonikaitse ei ole kahjustatud, kasutades selleks tootja poolt ette nähtud tehnikat.
1. kontroll: 10–12 kuud pärast kättetoimetamist
2. kontroll: 23–24 kuud pärast kättetoimetamist
3. kontroll: 35–36 kuud pärast kättetoimetamist
4. kontroll: 47–48 kuud pärast kättetoimetamist
5. kontroll: 59–60 kuud pärast kättetoimetamist
Klienti informeeritakse kõigist kahjustustest ning meetmetest nende kahjustuste kõrvaldamiseks. Iga avastatud kahjustus märgitakse korrosioonitõrjeskeemile. Avastatud kahjustused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Soovitame need tööd lasta teha Chevrolet' ametliku esindaja juures.

Garantii ei kehti:

väljalaskesüsteemi, auto põhja ja šassii pinnal oleva rooste korral,
roostekahjustustele, mis on tekkinud liiklusõnnetuse või mõne muu välise kahjustuse tagajärjel,
roostekahjustustele, mille on põhjustanud mitte-originaalvaruosade paigaldamine või sõiduki ehituse muutmine,
kui pärast roostekahjustuse märkamist ei pöördutud kohe Chevrolet' ametliku esindaja poole ning sellest tulenevalt on kahjustus süvenenud.